VOLTIJDSE POSITIE (50% TENURE TRACK PROFESSOR EN 50% SW2 WERKLEIDER) IN ONDERZOEK NAAR HET LEREN EN ONDERWIJZEN VAN STERRENKUNDE IN EEN PLANETARIUM

KU Leuven (ref. ZAP-2019-135)

 • Solliciteer: http://www.kuleuven.be/esolliciteren/55419746
 • Volledige vacaturetekst: https://www.kuleuven.be/personeel/jobsite/jobs/55419746

Het departement Natuurkunde en Sterrenkunde, de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen en het Planetarium van de Koninklijke Sterrenwacht van België zoeken een uitstekende onderzoeker om het multidisciplinaire vakdidactisch onderzoek verder te helpen ontwikkelen binnen het project INTERSTELLAR (INTERdisciplinary Study of (sTudEnt) Learning in a pLAnetaRium). Deze voltijdse aanstelling (Prf-020) kadert in het federale FED-tWIN programma (Programma voor duurzame samenwerking op onderzoeksvlak tussen de federale wetenschappelijke instellingen en de universiteiten) waarbij de onderzoeker een lange-termijn onderzoeksprogramma zal uitwerken gestoeld op een samenwerking tussen de KU Leuven en het Planetarium van Brussel van de Koninklijk Sterrenwacht van België (www.astro.oma.be). De aanstelling bestaat uit een dubbele aanstelling met een verdeling van 50% aan beide instellingen. Het ultieme doel van deze opdracht is het opzetten van een expertisecentrum met internationale uitstraling rond vakdidactisch onderzoek in verband met sterrenkunde en dit voor een breed doelpubliek (van kinderen over jongvolwassenen tot het algemene publiek). Aan de KU Leuven is de positie van vakdidactisch onderzoek sterrenkunde een tenure track positie binnen het kader van het zelfstandig academisch personeel (50%). De positie is sterk multidisciplinair en wordt gedragen door onderzoeksgroepen van de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen evenals van het Departement Natuurkunde en Sterrenkunde van de faculteit Wetenschappen. De betrokken onderzoeksgroepen zijn het Instituut voor Sterrenkunde, de onderzoeksgroep Vakdidactiek Fysica en het Centrum voor Instructiepsychologie en -Technologie. Het Instituut voor Sterrenkunde is een vermaard kenniscentrum voor onderzoek in de stellaire astrofysica. Daarenboven draagt het bij tot internationale astrofysische instrumentatieprojecten. Het is ook verantwoordelijk voor het internationale masterprogramma in de sterrenkunde. Het onderzoek in de groep rond vakdidactisch onderzoek fysica richt zich op het leren en onderwijzen van fysica, sterrenkunde en geïntegreerd STEM-onderwijs en dit voor zowel secundair als hoger onderwijs. Het Centrum voor Instructiepsychologie en -Technologie onderzoekt het leren en onderwijzen van specifieke kennisdomeinen. Het experimentele onderzoek maakt gebruik van zowel kwalitatieve als kwantitatieve methoden met o.a. design experimenten met als doel om gevalideerde sterke leeromgevingen te creëren. Aan het Planetarium van de Koninklijke Sterrenwacht van België, is de positie voor 50% als contractueel onderzoeker (contract van onbepaalde duur op het niveau van werkleider weddeschaal SW2). Het Planetarium van Brussel is de educatieve dienst van de Koninklijke Sterrenwacht. Het Planetarium ontvangt zo’n 50 000 bezoekers per jaar, inclusief kinderen en schoolgaande jeugd. Het professionele kader van het Planetarium is verantwoordelijk voor de inhoudelijke invulling van het programma bij bezoeken. In totaal zijn er 4 wetenschappelijke animatoren. Naast een voorstelling in het Planetarium zelf, worden ook specifieke workshops aangeboden die afgestemd zijn op de leeftijd van de leerlingen of bezoekers (van kleuters tot universiteitsstudenten). De academische opdracht bestaat uit een luik onderzoek, een luik onderwijs en een luik dienstverlening. We zoeken een kandidaat met een sterk onderzoeksprofiel en uitstekende onderwijskwaliteiten.

Opdracht
Onderzoek

De kandidaat wordt geacht om:

 • Een sterk en innovatief onderzoeksprogramma verder te ontwikkelen in het domein van sterrenkundig vakdidactisch onderzoek in de specifieke context van een planetarium. Bij uitbreiding zal ook algemener onderzoek gestimuleerd worden rond sterrenkundig vakdidactisch onderzoek bij de lerarenopleiding of de onderwijscurricula zoals die er zijn in het secundair onderwijs.;
 • Wetenschappelijke samenwerkingen op te zetten met de onderzoekers in de vakdidactiek fysica, de vakdidactiek aardrijkskunde en de algemene didactiek, evenals met sterrenkundige onderzoekers en met de animatoren van het Planetarium van Brussel;
 • Een netwerk uit te bouwen met internationale onderzoekscentra en planetaria en dit zowel op Belgische als op internationale schaal;
 • Wetenschappelijke resultaten te publiceren in internationale vaktijdschriften van hoog niveau;
 • Externe middelen te zoeken en verwerven om de onderzoeksgroep verder uit te bouwen;
 • Doctoraatsstudenten te begeleiden als promotor.
Onderwijs

De kandidaat zal bijdragen aan het onderzoeksgebaseerde onderwijs op verschillende campussen binnen het programma van de Educatieve Master in Wetenschap en Technologie en Educatieve Master in Gedragswetenschappen met mogelijke onderwijsbijdragen in andere programma’s. De kandidaat draagt ook bij aan het pedagogisch project van de faculteiten/universiteit door begeleiding van masterproeven en als promotor van doctoraatsstudenten. Hij/zij ontwikkelt zijn/haar onderwijs overeenkomstig de visie van de KU Leuven op activerend en onderzoeksgebaseerd onderwijs en maakt gebruik van de mogelijkheden voor onderwijskundige professionalisering die de faculteiten en de universiteit aanbieden.

Dienstverlening

De kandidaat zal bijdragen aan de maatschappelijke dienstverlening door

 • academische verantwoordelijkheden op te nemen binnen de onderzoeksgroepen waarbinnen de affiliatie geldt;
 • actief deel te nemen aan de vertaling van wetenschappelijk onderzoek naar de maatschappelijke actoren met de focus op leraren in de vorm van lezingen, workshops en seminaries.
Profiel

We zijn op zoek naar een enthousiaste en gemotiveerde kandidaat met onderstaand profiel en expertise:

 • je hebt een masterdiploma (of equivalent) in wetenschappen (fysica, sterrenkunde of gelijkaardig), wetenschapsonderwijs (fysica/sterrenkunde) of pedagogische wetenschappen
 • je hebt een doctoraatsdiploma in wetenschappen (fysica, sterrenkunde of gelijkaardig), wetenschapsonderwijs (fysica, sterrenkunde) of pedagogische wetenschappen, behaald maximum 12 jaar vóór indiening van je kandidatuur. Deze 12 jaar wordt verlengd met één jaar voor elke zwangerschap, ouderschaps- of adoptieverlof en voor elke ziekte van lange duur van jou of van iemand van je naaste familie
 • je hebt ervaring met wetenschapsonderwijs (bv. diploma lerarenopleiding, betrokkenheid in lerarenopleiding, ervaring met wetenschapscommunicatie) of andere relevante activiteiten
 • je hebt expertise in vakdidactisch/onderwijskundig onderzoek: 1) basisexpertise in wetenschappelijke methodes in vakdidactisch/onderwijskundig onderzoek: ontwikkeling en validering van meetinstrumenten, luidop denkprotocollen, onderzoeksopzetten (experimenteel en quasi-experimenteel onderzoek, design based onderzoek, correlatiestudies) en de daarbij horende data-analysemethoden, enz.; 2) basiskennis van de belangrijkste theoretische kaders in onderwijspsychologie en instructional design
 • je hebt een uitstekend onderzoeksdossier
 • je hebt ervaring met het schrijven van onderzoeksartikelen in peer reviewed journals en onderzoeksaanvragen
 • ervaring met het aanvragen van onderzoeksfinanciering is een troef
 • je hebt ervaring met het mondeling presenteren van onderzoek op internationale fora
 • je hebt aantoonbaar potentieel voor academisch leiderschap
 • je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden
 • je hebt interesse in het werken met studenten en leraren (zowel basis- als secundair onderwijs)
 • je beschikt over goede organisatorische vaardigheden (ook qua time-management)
 • Een goede kennis van het Nederlands en het Engels is een vereiste. De bestuurstaal van de KU Leuven is het Nederlands. Als je bij aanwerving geen of onvoldoende Nederlands kent, voorziet de KU Leuven in een opleidingsaanbod dat je moet toelaten om deel te nemen aan bestuursvergaderingen. Vooraleer je een lesopdracht in het Nederlands of het Engels doceert, krijg je de gelegenheid om de daartoe vereiste kennis van het Nederlands resp. Engels te verwerven. Kennis van het Frans is een pluspunt.
 • Vermits het FED-tWIN profiel sterk interdisciplinair is, zoeken we een flexibele en open-minded teamspeler.
Aanbod

We bieden een voltijdse aanstelling aan in een intellectueel stimulerende omgeving. Aan de KU Leuven is deze positie een tenure track positie binnen het kader van het zelfstandig academisch personeel (ZAP, 50%).  De positie is sterk multidisciplinair en wordt gedragen door onderzoeksgroepen van de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen en de faculteit Wetenschappen.  De tenure track positie wordt geëvalueerd na 5 jaar en bij positieve evaluatie zal de aanstelling gebeuren als hoofddocent. Daarna volgt een gewoon groeipad naar hogere graden binnen het ZAP kader. De Belgische regelgeving laat toe om docenten doctoraten te laten begeleiden als promotor. Daarenboven zal de kandidaat kunnen meedingen naar competitieve financiering als hoofdaanvrager. De KU Leuven biedt startfinanciering aan bij nieuwe aanstellingen ter ondersteuning van de uitbouw van een onderzoeksgroep. Aan het Planetarium van de Koninklijke Sterrenwacht wordt de positie aangeboden als contractueel onderzoeker voor 50% (contract van onbepaalde duur op het niveau van werkleider weddeschaal SW2).

De KU Leuven is goed uitgerust om buitenlandse professoren en hun familie te verwelkomen en biedt praktische ondersteuning op het gebied van immigratie en administratie, huisvesting,kinderopvang, Nederlands leren, en partner loopbaan coaching, onder andere. Om wetenschappelijke integratie en onderzoek in de eerste fase te faciliteren wordt een startfinanciering van 100.000 euro aangeboden aan nieuwe professoren,die geen substantiële andere financiering hebben en die minstens voor 50% aangeworven worden. 

Interesse?

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met Prof. dr. Mieke De Cock, Physics Education Research (mieke.decock@kuleuven.be), Prof. dr. Wim Van Dooren, Centrum voor Instructiepsychologie en –technologie (wim.vandooren@kuleuven.be)

of dr. Rodrigo Alvarez, Planetarium of Brussels (Rodrigo.Alvarez@oma.be). Als u bij het online solliciteren problemen ondervindt, kunt u terecht bij solliciteren@kuleuven.be

Voeg aan uw sollicitatie volgende onderdelen toe (meer info vindt u op de jobsite van de KU Leuven):

 • een biosketch waarin u uw meerwaarde als academicus aantoont voor de kerntaken onderzoek, onderwijs en dienstverlening in uw voorbije loopbaan en voor uw toekomstige activiteiten (maximaal 2 pagina’s)
 • een dossier over uw vijf belangrijkste publicaties of realisaties
 • een uitgebreid cv (met inbegrip van een volledige publicatielijst
 • een onderzoeksplan met aandacht voor de uitbouw van een onderzoekslijn en bijhorend onderzoeksteam met oog voor samenwerking met collega-onderzoekers binnen de entiteit van tewerkstelling (maximaal 4 pagina’s)
 • uw visie op het academisch onderwijs en de organisatie ervan (maximaal 2 pagina’s)
 • uw bijdrage aan dienstverlenende activiteiten (interne representatie via lidmaatschap in raden en bestuursorganen, bijdragen aan de maatschappij vanuit onderwijs en onderzoek, outreach en wetenschapscommunicatie) (maximaal 1 pagina)
 • uw visie op leiderschap (maximaal 1 pagina)

De Koninklijke Sterrenwacht van België voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 24/02/2020 via onze online sollicitatietoepassing KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *