Uitnodiging voor congresbijdragen ORD 2020

Utrecht, 24-26 juni 2020
ORD2020: https://ord2020.nl/

Deadline: vrijdag 31 januari 2020

Van 24 tot en met 26 juni 2020 vindt alweer de 50ste editie (!) van de Onderwijs Research Dagen plaats. Deze ORD wordt georganiseerd door de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en het Universitair Medisch Centrum Utrecht en zal plaatsvinden op het Utrecht Science Park. Het thema van deze ORD is ‘interactie’. Ook staan we uitgebreid stil bij 50 jaar ORD. We nodigen je uit om tijdens deze dagen met elkaar in gesprek te gaan over de resultaten van recent onderwijsonderzoek en plannen voor de toekomst.

Interactie vormt de basis van leren, of het nu gaat om face-to-face in de klas, in een werkgroep, op de werkplek, digitaal via MOOCS of educatieve apps of middels een blended leeromgeving. Er leven binnen het onderwijs dan ook vele interessante vragen rondom interactie. Je kan hierbij denken aan vragen rondom interacties tussen docenten en lerenden of lerenden onderling, aan innovatieve methoden die helpen interacties te stimuleren of in kaart te brengen, maar bijvoorbeeld ook aan de interactie tussen onderwijsonderzoekers en onderwijsprofessionals vormgeven zodat we optimaal van elkaar kunnen leren.

Het thema zal ook zichtbaar zijn in vernieuwende interactieve sessies, die veel ruimte voor vragen en discussie bieden, zoals flipped sessies, brainstormsessies en poster-symposia. We rekenen erop dat vele onderzoekers deze gelegenheid aangrijpen om in deze interactieve sessies de nieuwste wetenschappelijke inzichten met elkaar te delen en daarbij van elkaar te leren.

Het Utrechtse thema INTERACTIE zal verder terugkomen in de keynotes.

Tenslotte markeren we de 50ste editie van de ORD met invited symposia met enerzijds onderzoekers, die reeds jaren baanbrekend onderzoek verrichten en anderzijds veelbelovende jonge onderwijsonderzoekers van nu.

Wat draag jij bij?

De congrescommissie nodigt je van harte uit een actieve bijdrage aan de ORD 2020 te leveren. Tot en met 31 januari 2020 kun je binnen de verschillende thema’s van de divisies van de VOR (Vereniging voor Onderwijs Research) voorstellen indienen via het online indienformulier. Hieronder tref je de hiervoor noodzakelijke informatie en aanwijzingen aan:

 • een toelichting op het congresthema;
 • een korte omschrijving van iedere divisie;
 • het tijdpad;
 • een overzicht van de verschillende formats;
 • de vereiste informatie die elk voorstel moet bevatten;
 • de geldende beoordelingscriteria.

Het centrale congresthema: Interactie

Het centrale congresthema van de ORD 2020 is Interactie. De basis van onderwijs is interactie. Binnen elk onderwijsdomein vormt interactie de sleutel tot leren. Hierbij kan je onder meer denken aan interacties tussen lerenden en onderwijsprofessionals, tussen lerenden onderling, de interacties die leiden tot het vormgeven en implementeren van onderwijsbeleid, de interactie tussen onderwijs en samenleving en aan interactie met technologie in het onderwijs om leren te stimuleren en het plezier in leren te vergroten.  Onderwijsonderzoek kan bijdragen aan het optimaler vormgeven van deze interacties. Hiervoor is onderzoek nodig dat inhoudelijk en methodologisch vernieuwend is.

Interactie is daarnaast ook nodig om de brug te slaan tussen wetenschap en praktijk. Door middel van interactie kunnen vragen vanuit de onderwijspraktijk worden vertaald naar onderzoek, kunnen onderzoeksbevindingen worden gedeeld met de onderwijspraktijk en kunnen onderwijsonderzoekers en -professionals gezamenlijk onderzoek initiëren, uitvoeren en samen tot nieuwe onderzoeksinzichten komen.

We nodigen iedereen uit om de bijdragen binnen elke divisie met het centrale congresthema te verbinden. Hieronder vind je de divisies waarbij je jouw bijdrage kunt indienen.

 • Beleid & Organisatie
 • Beroepsonderwijs, Bedrijfsopleidingen en Vakmanschap
 • Curriculum
 • Domein Specifieke Aspecten van Onderwijs
 • Hoger Onderwijs
 • ICT in Onderwijs & Opleiding
 • Leraar & Lerarenopleiding
 • Leren & Instructie
 • Methodologie & Evaluatie
 • Onderwijs & Samenleving

Voor meer informatie over de divisies, zie vorsite.nl.

Het divisie-overstijgende VOR Promovendi Overleg staat open voor bijdragen van alle promovendi die promotieonderzoek uitvoeren op het terrein van een of meer van de bovenstaande divisies. Onder ‘promovendi’ verstaan we niet alleen aio’s, oio’s en beurspromovendi, maar ook andere (junior) onderzoekers die vooruitzicht hebben op een promotie(plaats). De belangrijkste doelstellingen zijn: (1) het uitwisselen van informatie over lopend onderzoek en over opleidingsmogelijkheden, (2) promovendi de mogelijkheid geven om een netwerk op te bouwen, (3) promovendi ondersteunen bij het proces van promoveren.

Mogelijke congresbijdragen

We nodigen iedereen uit om een interessante, inspirerende en interactieve inhoudelijke bijdrage aan de ORD 2020 te leveren. We willen expliciete aandacht voor het centrale congresthema Interactie aanmoedigen binnen meer traditionele presentatievormen en nieuwe presentatievormen verkennen.

Naast de klassieke presentatievormen zijn ook andere typen bijdragen welkom, waarbij we iedereen expliciet uit willen dagen om te gaan voor een alternatief, interactief sessieformat met meer gelegenheid voor interactie. We moedigen deelnemers aan om alternatieve sessies te organiseren zoals een brainstormsessie, flipped sessie, demonstratie, of een hackathon/paneldiscussie. Voor het creëren van samenhang binnen sessies zijn (paper- of poster-) symposia een geschikte vorm. Die hebben daarom de voorkeur boven losse paper- of posterpresentaties. Zie de volledige call voor uitleg van de verschillende formats.

Tijdsplanning

31 januari 2020Deadline indienen congresbijdrage. (N.B. Deze deadline zal niet worden verlengd.)
Eind maart 2020Uitslag review
10 april 2020Deadline inschrijving presentatoren