12th International Conference on conceptual change

14-27 June, 2020, Zwolle, the Netherlands

Please see below for English.

Iets meer Over Conceptual Change Theory…
Met de nieuwste inzichten uit leerpsychologie en de neurowetenschappen lijkt er ook een hernieuwde focus op leren in onderwijs te komen, op het inzetten van principes rondom leren om zo meer evidence informed te werken (zie bijvoorbeeld Surma etal., 2019). Voor ons, lerarenopleiders en onderzoekers is het interessant om dieper in deze materie te duiken, met name hoe specifieke vakdidactische studies gebouwd zijn op leertheorieën.
Conceptual Change Theory is een theoretisch kader dat leren beschrijft als een langzame, stapsgewijze aanpassing van wat we al weten. Het ontstond in de vroege jaren ‘80 als een cognitieve theorie (docenten in de natuurwetenschappen kennen wellicht het klassieke artikel van Posner etal., 1982) maar uit onderzoek in de jaren daarna werd al snel duidelijk dat er meer nodig was (Strike etal., 1992). In 1993 publiceert Paul Pintrich een artikel waarin hij de invloed van motivatie, vertrouwen in eigen bekwaamheid, waarden, controle, overtuigingen en vooral de afhankelijkheid van context op conceptual change beschouwt (Pintrich etal., 1993). Dat leidde tot een heel nieuwe stroom van onderzoek naar de rol van emotie en de overtuigingen die docenten zelf hebben over leren. Daarmee is conceptual change theory nu uitgegroeid tot een groot onderzoeksprogramma dat leren beschrijft vanuit verschillende perspectieven.
Veel vakdidactische studies tegenwoordig hebben conceptual change theory als theoretische basis. Als je in de onderwijsliteratuur zoekt naar ‘conceptual change’ in combinatie met je vakgebied, vind je een variëteit aan vakdidactische studies in voortgezet en hoger onderwijs voor aardrijkskunde, geschiedenis, economie, natuurkunde, scheikunde, biologie en – in mindere mate – de talen.
Het tweejaarlijks EARLI congres over Conceptual Change wordt komend jaar in Zwolle gehouden met als thema ‘Leren met Conceptual Change in de Professionele Werkomgeving en in de Lerarenopleiding’. Het beoogt fundamenteel en toegepast onderzoek samen te brengen. Keynote speakers Fred Korthagen, Katja Maaß, Christa Asterhan en Andrew Shtulman zullen dat vanuit verschillende perspectieven belichten.

We nodigen onderzoekers en lerarenopleiders van harte uit en, zo mogelijk, jullie werk te presenteren en met elkaar te delen. Voorafgaand aan de conferentie vindt er een summer school plaats voor studenten en jonge onderzoekers. Zie daarvoor de uitnodiging hieronder. Voor alle informatie rondom de conferentie, zie www.windesheim.nl/earli2020 of mail naar earli2020@windesheim.nl .
De voertaal van de conferentie is Engels.
Ik kijk er naar uit jullie te mogen ontmoeten in Zwolle!
met vriendelijke groet,
Erik Meij


Just a little more on conceptual change theory…
With the new insights gained in learning psychology and neuroscience in the last decade, there seems to be a renewed focus on learning in education, on using principles of learning to work more evidence informed (e.g. Surma, etal, 2019). For us researchers and teacher educators, it might be interesting to delve a little deeper into this matter, particularly into how pedagogical studies that explore our particular field of interest (eg. biology, history…) are built on theories of learning.
Conceptual change theory is a theoretical framework that describes learning and the acquisition of knowledge as a slow, stepwise transformation of what we already know. It started in the 1980’s as a mainly cognitivist approach (most science teachers probably remember the work by Posner et al., 1982) but in the research of the next decade it became more and more clear that such cognitive approach needed more (Strike etal., 1992). In 1993, Paul Pintrich considered how motivation, self-efficacy, value, control, believe and classroom contexts influences conceptual change (Pintrich etal. 1993). This led to a strand of research on the role of emotion and teachers’ beliefs of learning in knowledge acquisition. Therewith conceptual change theory now has grown into one overall, broad research program describing knowledge building from different perspectives.

From the beginning, the majority of research on conceptual change has been conducted in education and a lot of pedagogical studies reported nowadays, have conceptual change as their theoretical underpinning. Searching for ‘conceptual change’ and your subject area in any research literature data base supplies a variety of classroom studies in school and college physics, chemistry, biology, history, geography and economics and to a lesser degree in the languages.
The biennial EARLI conference on conceptual change next year will be in Zwolle. With its theme “Learning with Conceptual Change in Professional Working Life and Teacher Education”, it aims to bring together fundamental and applied research. Keynote speakers Fred Korthagen, Katja Maaß, Christa Asterhan and Andrew Shtulman will address many of these aspects.
We kindly invite researchers and teacher educators to join us and, if possible, present and share your work. Prior to the conference, there will be a summer school for young and starting researchers, see the invitation below. For all conference information, please see www.windesheim.nl/earli2020 or mail to earli2020@windesheim.nl
Looking forward to welcome you in Zwolle!
Best regards,
Erik Meij


American Psycohological Association (2015). Top 20 principles from psychology for preK-12 teaching and learning. Retrieved from https://www.apa.org/ed/schools/teaching-learning/top-twenty/principles/index
Pintrich, P. R., Marx, R. W., & Boyle, R. A. (1993). Beyond cold conceptual change: The role of motivational beliefs and classroom contextual factors in the process of conceptual change. Review of Educational research, 63(2), 167-199.
Posner, G. J., Strike, K. A., Hewson, P. W., & Gertzog, W. A. (1982). Accommodation of a scientific conception: Toward a theory of conceptual change. Science education, 66(2), 211-227.
Strike, K. A., & Posner, G. J. (1992). A revisionist theory of conceptual change. Philosophy of science, cognitive psychology, and educational theory and practice, 176.
Surma, T., van Hoywegen, K., Sluijsmans, D., Camp, G., Muijs, D. & Kirschner, P.A. Wijze Lessen. Twaalf bouwstenen voor effectieve didactiek. Meppel, 2019
Vosniadou, S. (Ed.) (2013). International handbook of Research on Conceptual Change (2nd ed.). New York: Routledge.